OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
KOMUNIKAT
31 sierpnia 2021 roku przekazane będą do szkoły w formie elektronicznej wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w sesji czerwiec-lipiec 2021. Informacji o wynikach egzaminu udzielali będą swoim uczniom wychowawcy klas od 1 września 2021 roku. Świadectwa kwalifikacyjne oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przekazane wychowawcom po 8 września 2021 roku. Absolwenci odbierają dokumenty w sekretariacie szkoły.
 
ORGANIZACJA SZCZEPIEŃ W SZKOLE
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie przekazuje rodzicom i uczniom informacje dotyczące organizacji szczepień przeciw COVID – 19 opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
- Do szczepienia przeciwko COVID-19, podobnie jak w populacyjnych punktach szczepień, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka/rodzica na świadczenie profilaktyczne (przeprowadzenie szczepienia), złożona na kwestionariuszu wstępnym wywiadu przesiewowego przed szczepieniem.
- Rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia.
- Rodzic może upoważnić inną osobę, która podczas szczepienia będzie towarzyszyła dziecku i sprawowała nad nim faktyczną opiekę (opiekun faktyczny).
- Podczas akcji szczepień w szkołach zaszczepieni będą mogli być także rodzice ucznia oraz pracownicy szkoły.
- W szkole opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel.
- Podczas szczepień należy zachować zasady bezpieczeństwa obowiązujące w związku z epidemią COVID-19: osłonić usta i nos maseczką, zachować odstępy między osobami min. 1,5 m.
- Zorganizowane zostaną zajęcia z wychowawcą dla uczniów oraz spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym.
- Szczepienie będzie odbywało się w punkcie szczepień lub na terenie szkoły (w zależności od liczby chętnych).
- Deklarację na szczepienie należy przekazać wychowawcy klasy do 6 września 2021 r.

Wszelkie dodatkowe informacje znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/
 
Rekrutacja
Image
 
 
Kiermasz
Image
 
Ogłoszenie
W dniu 30.08.2021r. (poniedziałek) o godzinie 15.00 w auli szkolnej odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej według następującego projektu porządku obrad:

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z IX zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 21.06.2021r., przyjęcie protokołu z X zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 25.06.2021r. oraz przyjęcie protokołu
z XI zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 29.07.2021r.
3. Przedstawienie wyników z egzaminów poprawkowych uczniów klas IV Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Energetycznego i Szkoły Branżowej I Stopnia nr 1 oraz podjęcie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów.
Czytaj całość
 
"Kosmiczna wiedza II - kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie"
Image
 
Image
 
 
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
Egzamin pisemny odbędzie się 24 sierpnia o godzinie 9:00 według następującego porządku:
matematyka – sala 5 (aula) – liceum i technikum
język polski – sala 7 (czytelnia) – liceum i technikum
język angielski – sala 120 – liceum i technikum.
Zdający egzamin maturalny w terminie poprawkowym proszeni są o zgłoszenie się o godz. 8:30 z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz długopisem z czarnym wkładem.
W trakcie egzaminu zdający korzystać może z materiałów pomocniczych określonych w Komunikacie Dyrektora CKE. Szkoła zapewnia zdającym kalkulatory proste, tablice matematyczne i słowniki na egzamin z języka polskiego.
Listy zdających znajdują się na tablicy ogłoszeń w głównym holu szkoły.
Na egzamin zdający przychodzą w maseczce. Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.
 
OGŁOSZENIE
W dniu 29.07.2021r. (czwartek) o godzinie 9.00 w trybie on-line odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej według następującego projektu porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie zamiaru powierzenia przez organ prowadzący pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie panu Piotrowi Mielczarkowi na okres od dnia 01.09.2021r. do dnia 31.08.2022r.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie obrad.
 
Informacja
Informacja o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_belchatowski
 
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW DO KLAS I ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W BEŁCHATOWIE.

Uczniowie klas VIII, którzy złożyli wniosek o przyjęcie do ZSP nr 1 w Bełchatowie dołączają do świadectwa papierową wersję oświadczeń zawierających:
• kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata,
• kserokopię orzeczenia o problemach zdrowotnych kandydata,
• dodatkowe informacje - kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej,
• oświadczenie – kandydat jest osobą samotnie wychowywaną,
• kserokopię orzeczenia - kandydat jest osobą niepełnosprawną, jeden z rodziców kandydata jest osobą niepełnosprawną, oboje rodzice kandydata są osobami niepełnosprawnymi, kandydat ma niepełnosprawne rodzeństwo, kandydat objęty jest pieczą zastępczą (wychowuje się w rodzinie zastępczej).

Pliki do pobrania na stronie:
https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.html

Uwaga : przez wielodzietność należy rozumieć rodzinę z co najmniej trojgiem dzieci np. posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Godziny składania dokumentów:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 do 12:00.

Lista podmiotów, które zostały wybrane w konkursie ofert na wykonywanie bezpłatnych badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

 
Termin odbioru świadectw maturalnych
Świadectwa maturalne wydawane będą w dniu 05.07.2021 r. od godziny 12:00 do 13:30 w pokoju nauczycielskim. Osoby, które nie będą mogły w tym czasie odebrać świadectwa, mogą w terminie późniejszym zgłosić się po odbiór do sekretariatu szkoły.

Absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej może przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, pod warunkiem, że:
a) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
b) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

W  nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2021 roku składa on w sekretariacie szkoły przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
 
Egzaminy poprawkowe

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH - SIERPIEŃ 2021

 
OFERTA PRACY
Firma Energomontaż – Północ poszukuje na okres wakacji dwóch uczniów lub absolwentów do pracy w narzędziowni i służbie Utrzymania Ruchu.

Umowa zlecenie, możliwe zatrudnienia na umowę o pracę.

Wydawanie i przyjmowanie narzędzi pracę magazynowe pracę porządkowe
 
ENERGOMONTAŻ - PÓŁNOC - BEŁCHATÓW SA
ul. Montażowa 2, 97-427 Rogowiec
Tel. +48 44 747 00 80
www.empb.com.pl
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal
 
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Rozdanie świadectw odbędzie się 25 czerwca o godz. 9:00 w czasie spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.
 
EGZAMINY KLASYFIKACYJNE

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE- czerwiec 2021

 
Procedura wchodzenia do szkoły/sali egzaminacyjnej w czasie egzaminów potwierdzających kwalifikacje

1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

2. W tym celu zdający z wyprzedzeniem otrzymują informację (zamieszczoną na stronie internetowej szkoły) o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu. Będą to różne godziny dla zdających z sali egzaminacyjnej nr 1 (aula) i sali egzaminacyjnej nr 2 (przed aulą). Czas wejścia do szkoły/sali egzaminacyjnej w 15-minutowych odstępach.

3. Czekając na wejście do szkoły/sali egzaminacyjnej, zdający ustawiają się w szeregu i zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 metra) oraz mają zakryte usta i nos.

Czytaj całość
 
Oferty pracy

MULTISERWIS - OFERTY PRACY

MULTISERWIS - MONTER SUCHEJ ZABUDOWY

 
CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU
CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI LETNIEJ  2021

W dniu 22.06.2021 r. (wtorek) odbędzie się część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

• godzina 10:00 – aula
- technik informatyk z zakresu kwalifikacji montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci – EE.08
- technik budownictwa z zakresu kwalifikacji wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych  –  BD.29
- technik mechanik z zakresu kwalifikacji montaż i obsługa maszyn i urządzeń  – MG.17
- technik pojazdów samochodowych z zakresu kwalifikacji diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych – MG.18
- technik górnictwa odkrywkowego z zakresu kwalifikacji  eksploatacja złóż metodą odkrywkową – MG.10

Czytaj całość
 
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI LETNIEJ 2021 – MODEL Z DOKUMENTEM

21 czerwca (poniedziałek) 2021 roku

– sala nr 1 (aula), godzina 9:00
• technik elektryk – kwalifikacja E.24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
• technik elektryk – kwalifikacja EE.26 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kwalifikacja B.22 – Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kwalifikacja BD.18 – Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
• technik budownictwa – kwalifikacja BD.30 - Organizacja i kontrola robót  budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów,

Czytaj całość
 
Oferta edukacyjna
Image
 
 
 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 21 - 40 z 1715

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”